{"913":{"qid":"913","question":"Burtu un att\u0113lu lielums uz datora ekr\u0101na ir p\u0101r\u0101k mazs vai p\u0101r\u0101k liels","language":"lv","answer":"

Ja ien\u0101kot port\u0101l\u0101 www.inbox.lv<\/multidomain><\/a> vai sav\u0101 lietot\u0101ja profil\u0101, teksta izm\u0113rs k\u013cuvis \u013coti liels vai \u013coti mazs, visdr\u012bz\u0101k, J\u016bs nejau\u0161i nomain\u012bj\u0101t J\u016bsu p\u0101rl\u016bkprogrammu iestat\u012bjumus<\/span>.<\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

1.<\/strong> Ieejiet J\u016bsu p\u0101rl\u016bkprogrammas sada\u013c\u0101 Iestat\u012bjumi (Tools<\/strong>), un sada\u013c\u0101 Zoom<\/strong>, izv\u0113lieties \u201c+<\/strong>\u201d lai palielin\u0101tu burtu izm\u0113ru vai \u201c-<\/strong>\u201c lai samazin\u0101tu to, vai<\/p>\r\n\r\n

2.<\/strong> Nospiediet\u00a0CTRL<\/strong> pogu uz klaviat\u016bras un neatlai\u017eot \u0161o pogu ar pel\u012btes riten\u012bti paritin\u0101t uz aug\u0161u vai apak\u0161u, lai ieg\u016btu nepiecie\u0161amo izm\u0113ru.<\/p>\r\n\r\n

3. <\/strong>Vienlaic\u012bgi uzspiediet\u00a0uz klaviat\u016bras Ctrl + 0<\/strong> (Ctrl + nulle). \u0160\u012b opcija klaviat\u016bru atgriez\u012bs pie J\u016bsu p\u0101rl\u016bka noklus\u0113juma varianta (100%).<\/p>\r\n","catid":"279","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"911":{"qid":"911","question":"K\u0101 izmain\u012bt pastkast\u012btes statusu no \u201cNeakt\u012bvs\u201d?","language":"en","answer":"

Ja J\u016bs devi\u0146u m\u0113ne\u0161u laik\u0101 ne reizi neesat ielogojies sav\u0101 e-pasta kast\u012bt\u0113 caur (www.inbox.lv) vai caur jebkuru citu Inbox produktu, tad J\u016bsu lietot\u0101ja profils (lietot\u0101jv\u0101rds) autom\u0101tiski sa\u0146em statusu \u201cNeakt\u012bvs<\/a><\/strong>\u201d (Inactive user). Tr\u012bs dienas pirms pastkast\u012btes statusa izmai\u0146\u0101m, J\u016bs sa\u0146emsiet rakstisku br\u012bdin\u0101jumu.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

! <\/strong>Lai nomain\u012btu pastkast\u012btes statusu uz \u201cAkt\u012bvs<\/strong>\u201d, nepiecie\u0161ams taj\u0101 ieiet caur www.inbox.lv<\/a><\/multidomain> vai caur jebkuru citu Inbox<\/multidomain> produktu. Uzreiz p\u0113c veiksm\u012bgas autoriz\u0101cijas, statuss autom\u0101tiski tiks izmain\u012bts uz \u201cAkt\u012bvs\u201d un m\u0113s uzskat\u012bsim, ka J\u016bs turpin\u0101t izmantot \u0161o pastkast\u012bti.<\/p>\r\n","catid":"279","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"909":{"qid":"909","question":"Pastkast\u012bt\u0113 nedarbojas funkcionalit\u0101te","language":"en","answer":"

1. Not\u012briet p\u0101rl\u016bkprogrammas ke\u0161atmi\u0146u<\/a>.<\/strong> Ke\u0161a t\u012br\u012b\u0161ana ir nepiecie\u0161ama gad\u012bjum\u0101, ja k\u0101das port\u0101la funkcijas J\u016bsu p\u0101rl\u016bkprogramm\u0101 nestr\u0101d\u0101 vai tiek att\u0113lotas nekorekti, sakar\u0101 ar to, ka taj\u0101 tika ieviestas izmai\u0146as, bet p\u0101rl\u016bks turpina izmantot novecoju\u0161us datus no ke\u0161atmi\u0146as. Da\u017ereiz ke\u0161atmi\u0146a ir j\u0101t\u012bra vair\u0101kas reizes p\u0113c k\u0101rtas, tad par jaunu ir j\u0101iesl\u0113dz p\u0101rl\u016bkprogramma, un par jaunu j\u0101ieiet sav\u0101 e-past\u0101<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

2.\u00a0<\/strong>Atjaunojiet savu p\u0101rl\u016bkprogrammu<\/strong>\u00a0<\/a>uz t\u0101s p\u0113d\u0113jo versiju. Iesp\u0113jams J\u016bs izmantojiet novecoju\u0161u p\u0101rl\u016bkprogrammas versiju, kuru m\u016bsu port\u0101ls vairs netiek tehniski atbalsta. \u0160\u012b savienojuma laik\u0101, da\u017eas port\u0101la funkcijas var k\u013c\u016bt nepieejamas vai nestr\u0101d\u0101t korekti.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

\u00a0 \u00a0!\u00a0<\/strong>P\u0101rbaudiet, vai \u0161\u012b probl\u0113ma atk\u0101rtojas izmantojot citu p\u0101rl\u016bkprogrammu.<\/p>\r\n\r\n

\u00a0 \u00a0!\u00a0<\/strong>P\u0101rbaudiet, vai J\u016bsu p\u0101rl\u016bk\u0101 ir iesl\u0113gts JavaScript<\/a> un Cookies.<\/a><\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Gad\u012bjum\u0101, ja iepriek\u0161min\u0113t\u0101s darb\u012bbas nav pal\u012bdz\u0113ju\u0161as, rakstiet mums<\/a>\u00a0nor\u0101dot p\u0113c iesp\u0113jas detaliz\u0113t\u0101ku inform\u0101ciju par J\u016bsu veiktaj\u0101m darb\u012bb\u0101m un radu\u0161os k\u013c\u016bdu. Variet mums s\u016bt\u012bt ekr\u0101nuz\u0146\u0113mumus.<\/multidomain><\/p>\r\n","catid":"279","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"914":{"qid":"914","question":"V\u0113stules sa\u0146\u0113m\u0113jam nekorekti uzr\u0101d\u0101s v\u0101rds un uzv\u0101rds","language":"lv","answer":"\r\n

Ja zi\u0146as sa\u0146\u0113m\u0113js lauk\u0101 \u201cNo k\u0101<\/strong>\u201d redz nepareizu inform\u0101ciju par Jums, tad ir nepiecie\u0161ams izmain\u012bt inform\u0101ciju, kas nor\u0101d\u012bta paraksta<\/strong>\u00a0<\/a>sada\u013c\u0101 un tiek izmantota priek\u0161 izejo\u0161aj\u0101m v\u0113stul\u0113m.<\/p>\r\n<\/multidomain>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

1.<\/strong> Ien\u0101ciet pastkast\u012btes Iestat\u012bjumos<\/a>, izv\u0113laties sada\u013cu Paraksts<\/a><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

2.<\/strong> Ievadiet vai apstipriniet inform\u0101ciju, kas par\u0101d\u0101s lauk\u0101 Pilns v\u0101rds<\/a><\/p>\r\n<\/multidomain>","catid":"279","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""}}