{"897":{"qid":"897","question":"P\u0113c v\u0113stules nos\u016bt\u012b\u0161anas, t\u0101 atgrie\u017eas atpaka\u013c.","language":"en","answer":"

Ja J\u016bs nos\u016bt\u012bj\u0101t v\u0113stuli un Jums atpaka\u013c atgriez\u0101s \u0161\u012b zi\u0146a ar k\u013c\u016bdas pazi\u0146ojumu<\/strong> \u2013 tas noz\u012bm\u0113, ka \u0161\u012b v\u0113stule netika pieg\u0101d\u0101ta.<\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Katra t\u0101da v\u0113stule satur k\u013c\u016bdas kodu<\/a>, p\u0113c kuras var izprast radu\u0161os probl\u0113mu un to, k\u0101 to var atrisin\u0101t.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Ja J\u016bs patst\u0101v\u012bgi nevarat saprast to, k\u0101 nov\u0113rst \u0161o k\u013c\u016bdu \u2013 rakstiet mums <\/a>nor\u0101dot pilnu \u0161\u012b k\u013c\u016bdas pazi\u0146ojuma tekstu, k\u0101 ar\u012b inform\u0101ciju, k\u0101dam lietot\u0101jam J\u016bs v\u0113l\u0113j\u0101ties nos\u016bt\u012bt konkr\u0113to zi\u0146u.<\/multidomain><\/p>\r\n","catid":"274","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"893":{"qid":"893","question":"Nevaru sa\u0146emt v\u0113stules no adres\u0101tiem","language":"en","answer":"

1.<\/strong> P\u0101rliecinieties, vai tie\u0161\u0101m \u0161\u012bs v\u0113stules jau neatrodas J\u016bsu pastkast\u012bt\u0113. P\u0101rbaudiet VISAS mapes, sevi\u0161\u0137i mapes Abon\u0113tie, List, Surog\u0101tpasts <\/strong>un Miskaste<\/strong>. P\u0101rbaudot mapes izmantojiet mekl\u0113t\u0101ju\u00a0<\/a>aug\u0161\u0113j\u0101 labaj\u0101 pus\u0113.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

2.<\/strong> Atveriet Iestat\u012bjumus<\/strong>, sada\u013cu Filtri<\/strong><\/a> un p\u0101rliecinieties, vai J\u016bs konkr\u0113tajam adres\u0101tam vai dom\u0113nam neesat uzst\u0101d\u012bjis filtru, kas dz\u0113\u0161 ien\u0101ko\u0161\u0101s zi\u0146as no \u0161\u012b adres\u0101ta, pamatojoties uz J\u016bsu noteiktajiem atsl\u0113gv\u0101rdiem. Ja tas ir izdar\u012bts, izdz\u0113siet \u0161o filtru un pajaut\u0101jiet, lai \u0161o zi\u0146u Jums ats\u016bta v\u0113lreiz.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

3. <\/strong>Iesp\u0113jams J\u016bs sen neesat izmantojis savu pastkast\u012bti un t\u0101 k\u013cuvusi neakt\u012bva<\/a>. Ien\u0101ciet taj\u0101 izmantojot interneta p\u0101rl\u016bku un pajaut\u0101jiet, lai Jums \u0161o zi\u0146u ats\u016bta atk\u0101rtoti.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

No personas, kas izs\u016bta Jums zi\u0146as, noskaidrojiet, vai p\u0113c v\u0113stules izs\u016bt\u012b\u0161anas, vi\u0146am atpaka\u013c ir atn\u0101cis br\u012bdin\u0101jums par to, ka zi\u0146a netika pieg\u0101d\u0101ta. Ja \u0161\u0101ds br\u012bdin\u0101jums ir pien\u0101cis, taj\u0101 noteikti ir rakst\u012bts iemesls, k\u0101d\u0113\u013c v\u0113stule nav pieg\u0101d\u0101ta<\/a>. Ja patst\u0101v\u012bgi neizdodas atrisin\u0101t \u0161o probl\u0113mu, l\u016bdzu p\u0101rs\u016btiet \u0161o v\u0113stules pazi\u0146ojumu mums<\/a>.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

4. <\/strong>Piev\u0113rsiet uzman\u012bbu pastkast\u012btes izm\u0113ram \u2013 iesp\u0113jams, t\u0101 ir p\u0101rpild\u012bta. Izt\u012briet pastkast\u012bti<\/a>\u00a0un pal\u016bdziet v\u0113lreiz nos\u016bt\u012bt Jums zi\u0146u.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

! ! <\/span><\/strong>Ja augst\u0101k aprakst\u012bt\u0101s metodes Jums nav aktu\u0101las, rakstiet mums<\/a>\u00a0savu jaut\u0101jumu, kur nor\u0101diet \u2013 adres\u0101tu, kas izs\u016bt\u012bjis Jums \u0161\u012bs v\u0113stules (kuras nav pien\u0101ku\u0161as), nor\u0101diet ar\u012b k\u0101da ir v\u0113stules t\u0113ma, datums un izs\u016bt\u012b\u0161anas laiks.<\/multidomain><\/p>\r\n","catid":"274","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"891":{"qid":"891","question":"Pazuda visas vai da\u013ca no e-pasta v\u0113stul\u0113m","language":"en","answer":"

P\u0101rbaudiet visas pastkast\u012btes mapes, sevi\u0161\u0137i mapi \u201cMiskaste<\/strong>\u201d. V\u0113stules var b\u016bt nejau\u0161i izdz\u0113stas no map\u0113m, k\u0101 ar\u012b no mapes \u201cMiskaste\u201d. Ja v\u0113stules ir izdz\u0113stas no mapes \"Miskaste\", tad \u0161aj\u0101 gad\u012bjum\u0101, m\u0113\u0123iniet atjaunot v\u0113stules, kas p\u0113d\u0113jo septi\u0146u dienu laik\u0101 tika dz\u0113stas no miskastes<\/a>.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n


\r\n!\u00a0<\/span><\/strong>Iesp\u0113jams, visas jaun\u0101s v\u0113stules tiek sav\u0101ktas ar POP3 \/ IMAP protokola pal\u012bdz\u012bbu, piem\u0113ram, ja J\u016bs izmantojat MsOutlook, theBat vai citas pastkast\u012btes izmanto\u0161anas programmas sav\u0101 mobilaj\u0101 t\u0101lrun\u012b vai cit\u0101 viedier\u012bc\u0113. \u0160\u012bs pastkast\u012btes programmas p\u0113c noklus\u0113juma sav\u0101c visas J\u016bsu v\u0113stules un neatst\u0101j kopijas uz J\u016bsu Inbox<\/multidomain> servera.<\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

P\u0101rbaudiet POP3\/IMAP Iesatat\u012bjumus<\/a>. Ja J\u016bs v\u0113laties, lai zi\u0146u kopijas tiktu saglab\u0101tas, izv\u0113lieties parametru \"Atst\u0101t kopijas uz servera\".<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

!<\/span><\/strong> T\u0101pat ar\u012b nav izsl\u0113gta iesp\u0113ja, ka k\u0101ds ir ieguvis J\u016bsu lietot\u0101ja profila paroli un izdz\u0113sis visas v\u0113stules. M\u0113s iesakam Jums nomain\u012bt paroli<\/a>, slepeno jaut\u0101jumu<\/a> un atbildi uz to.<\/p>\r\n<\/multidomain>","catid":"274","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"892":{"qid":"892","question":"K\u0101 atjaunot izdz\u0113st\u0101s v\u0113stules?","language":"en","answer":"

Ja J\u016bs izdz\u0113s\u0101t v\u0113stules no mapes<\/strong>\u00a0<\/a> \u2013 atveriet \u201cMiskasti\u201d un izmantojiet mekl\u0113t\u0101ju<\/a>\u00a0kas atrodas aug\u0161\u0113j\u0101 st\u016br\u012b, lai atrastu nepiecie\u0161am\u0101s dz\u0113st\u0101s zi\u0146as. Ja v\u0113stule ir atradusies, atjaunojiet to<\/a> map\u0113 \u201cIen\u0101ko\u0161ie\u201d.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Ja J\u016bs izdz\u0113s\u0101t v\u0113stules no mapes \u201cMiskaste\u201d<\/a><\/strong>\u00a0(vai vair\u0101kas reizes nospied\u0101t izt\u012br\u012bt miskasti) \u2013 p\u0113d\u0113jo septi\u0146u dienu laik\u0101 dz\u0113st\u0101s v\u0113stules var atjaunot atpaka\u013c.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Ja J\u016bs izdz\u0113s\u0101t visu mapes saturu<\/a><\/strong>, piem\u0113ram, Surog\u0101tpasta mapei vai k\u0101dai citai \u2013 \u0161aj\u0101 gad\u012bjum\u0101 \u0161\u012bs v\u0113stules izdz\u0113\u0161as uzreiz, bez nok\u013c\u016b\u0161anas map\u0113 Miskaste. \u0160o v\u0113stu\u013cu atjauno\u0161ana nav iesp\u0113jama.<\/multidomain><\/p>\r\n","catid":"274","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"895":{"qid":"895","question":"K\u0101p\u0113c manas p\u0101r\u0113j\u0101s v\u0113stules iekr\u012bt map\u0113s \u201cAbon\u0113tie\u201d un \u201cSoci\u0101lie\u201d?","language":"lv","answer":"

Ien\u0101ko\u0161o zi\u0146ojumu filtr\u0101cija e-past\u0101 p\u0113c kategorij\u0101m \u201cIen\u0101ko\u0161ie\u201d, \u201cAbon\u0113tie\u201d, \u201cSoci\u0101lie\u201d un \u201cSurog\u0101tpasts\u201d notiek autom\u0101tiski, balstoties uz komp\u0101nijas iek\u0161\u0113jiem noteikumiem<\/a>\u00a0un algoritmiem.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Ja J\u016bs uzskat\u0101t, ka satura zi\u0146\u0101 v\u0113stul\u0113m (piem\u0113ram, r\u0113\u0137iniem, aviobi\u013cet\u0113m, interneta pirkumu apstiprin\u0101jumiem, inform\u0101cijai par paroles atjauno\u0161anu u.c.) b\u016btu j\u0101atrodas map\u0113 \u201cIen\u0101ko\u0161ie<\/strong>\u201d \u2013 pazi\u0146ojiet mums<\/a> par to, nor\u0101dot detaliz\u0113tu inform\u0101ciju:<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n