{"907":{"qid":"907","question":"Iestat\u012bjums \u201cAt\u013caut pieeju, izmantojot \u0101r\u0113jo POP3 \/ IMAP un SMTP serveri\u201d periodiski atsl\u0113dzas","language":"lv","answer":"

Pieeja pastkast\u012btei caur POP3\/IMAP un SMTP<\/a> serveriem var autom\u0101tiski atsl\u0113gties \u0161ajos gad\u012bjumos:<\/multidomain><\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

1.<\/strong> Ja J\u016bsu parole tika uzlauzta un J\u016bsu konts tiek izmantots lai izplat\u012btu surog\u0101tpastu. \u0160aj\u0101 gad\u012bjum\u0101 uz J\u016bsu e-pastu var n\u0101kt zi\u0146as no \"Mail Delivery System\". Pirms iestat\u012bjumu iesl\u0113g\u0161anas (atv\u0113rt pastkast\u012bti no e-pasta protokoliem), oblig\u0101ti ir j\u0101nomaina parole<\/a>, slepenais jaut\u0101jums<\/a>\u00a0un atbilde uz to.
\r\n\u00a0<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

2.<\/strong> Ja J\u016bs p\u0101rsniedzat nos\u016bt\u012bto zi\u0146u limitu daudzumu dien\u0101 (Inbox servis\u0101)
\r\n\u00a0<\/p>\r\n\r\n

3.<\/strong> Iesp\u0113jams, J\u016bsu pastkast\u012bte k\u013cuvusi neakt\u012bva<\/a><\/multidomain>
\r\n\u00a0<\/p>\r\n\r\n

4.<\/strong> Ja akt\u012bvs lietot\u0101js divu m\u0113ne\u0161u laik\u0101 nav izmantojis POP3\/IMAP protokolus<\/p>\r\n","catid":"278","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"908":{"qid":"908","question":"Nedarbojas e-pasta sa\u0146em\u0161ana vai nos\u016bt\u012b\u0161ana izmantojot pasta programmu","language":"lv","answer":"

P\u0101rbaudiet vai ir iesl\u0113gta pieeja J\u016bsu pastkast\u012btei caur POP3\/IMAP\/SMTP protokoliem<\/a>. Da\u017ereiz \u0161\u012b opcija var autom\u0101tiski atsl\u0113gties.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

!\u00a0<\/strong>Ja J\u016bs (vai k\u0101ds cits) nomain\u012bj\u0101t savas pastkast\u012btes paroli, tad t\u0101 ir j\u0101atjauno ar\u012b e-pasta programm\u0101. P\u0101rliecinieties, ka J\u016bs ievad\u0101t pareizo paroli \u2013 pam\u0113\u0123iniet ien\u0101kt pastkast\u012bt\u0113 caur interneta p\u0101rl\u016bku.<\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

!\u00a0<\/strong>Ja J\u016bs varat sa\u0146emt jaunus zi\u0146ojumus, bet nevarat tos nos\u016bt\u012bt, tad k\u013c\u016bda ir SMTP iestat\u012bjumos. Iesp\u0113jams ir nepiecie\u0161ams iesl\u0113gt autoriz\u0101cijas re\u017e\u012bmu\u00a0i<\/a>zejo\u0161ajam SMPT serverim.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

!\u00a0<\/strong>Ja J\u016bs varat nos\u016bt\u012bt zi\u0146ojumus, bet nevarat tos sa\u0146emt, tad probl\u0113ma ir POP3 vai IMAP iestat\u012bjumos<\/a>.<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

! !\u00a0<\/strong>Ja J\u016bs nesp\u0113jat patst\u0101v\u012bgi atrisin\u0101t \u0161o probl\u0113mu - rakstiet mums <\/a>savu jaut\u0101jumu, pievienojot ekr\u0101na att\u0113lu, kur redzami J\u016bsu pasta programmas ien\u0101ko\u0161\u0101 un izejo\u0161\u0101 servera iestat\u012bjumi, k\u0101 ar\u012b nor\u0101diet pastkast\u012btes adresi, kurai radu\u0161\u0101s \u0161\u012bs probl\u0113mas.<\/multidomain><\/p>\r\n","catid":"278","domains":["1"],"visible":"1","question_type":"0","keyword":""},"906":{"qid":"906","question":"POP3, IMAP, SMTP uzst\u0101d\u012bjumi","language":"ee","answer":"

J\u016bs varat izmantot savu pastkast\u012bti no jebkuras pasta programmas, kas Jums ir ieinstal\u0113ta telefon\u0101, dator\u0101 vai k\u0101d\u0101 cit\u0101 viedier\u012bc\u0113.<\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

Ja J\u016bs izmantojat POP3 protokolu<\/strong>, pasta programmas uzst\u0101d\u012bjumiem ir j\u0101b\u016bt \u0161\u0101diem:<\/p>\r\n\r\n

\u00a0<\/p>\r\n\r\n

POP3 (incoming mail server): mail.inbox.lv<\/multidomain><\/p>\r\n\r\n